WORLD ALPAGU FEDERATION DÜNYA ALPAGU FEDERASYONU TÜRK SAVAŞ SANATI
   
 
  DAF KURULLARI (WAF BOARDS)


DÜNYA ALPAGU FEDERASYONU KURULLARI
(WORLD ALPAGU FEDERATION BOARDS)
(D.A.F  /  W.A.F)

1- 
YÖNETİM KURULU
2-  ONUR KURULU
3-  KOORDİNASYON KURULU
4-  GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLER KURULU
5-  DANIŞMA KURULU
6-  DENETLEME KURULU
7- TAHKİM KURULU
8-  HALKLA İLİŞKİLER KURULU
9-  BASIN YAYIN KURULU
10-ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURULU
11-SAĞLIK KURULU
12-PROFESYONEL SPOR KURULU
13-AMATÖR SPOR KURULU
14-TEKNİK KURUL
15-MERKEZ HAKEM KURULU
16-ORGANİZASYON KURULU
17- TUĞ ve MİNESKER TERFİİ KURULU


Yukarıda adı geçen kurullar federasyonumuzu oluşturan kurullardır ve federasyon başkanlığı seçimleri ile biçimlenir 3 yılda bir görev değişikliği yapılır. Kurullarda görev alan kurul başkanları kandi ekibini oluşturur ve görev yetkilerini Yönetim kurulu başkanı ve Genel sekreterden alır. Kurul Başkanları ise mazbatalarını Yönetim kurulu kararı  ve Federasyon Başkanının onayı ile alırlar.Kurulların görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçiminden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul oyuna sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis etmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açılayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek,
 10. Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
ONUR KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Onur kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından gizli oyla seçilen 5 üyeden kurulur; ayrıca üç de yedek üye seçilir. Görev süresi iki yıldır.

Onur kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer. Başkan, kurul toplantılarını yönetir.
Onur kurulu, yönetim kurulu tarafından gönderilen işleri karara bağlar. Ancak; asıl üyelerden birinin onur kurulunun görevlerine ilişkin bir husustan dolayı yönetim kuruluna başvurması halinde konu, bu kurulca en geç bir hafta içerisinde onur kuruluna getirilmediğinde, dilekçi üyenin doğrudan onur kuruluna başvurma hakkı vardır.

Onur kurulu, kendisine verilmiş olan işleri en çok bir ay içerisinde gerekçeli olarak karara bağlar. Karar verilmeden önce, ilgiliden yazılı savunmasının 15 gün içerisinde kurul başkanlığına verilmesi istenir. Onur kurulu, tam üye sayısı ile toplanarak kararlarını çoğunlukla alır. Toplantı zamanında mazeretli olarak bulunmayan üyeler yerine en fazla oy alan yedek üyeler göreve çağrılır. Onur kurulu kararları, yönetim kuruluna yazılı olarak derhal bildirir. Yönetim kurulu, 7 gün içinde bu kararı taraflara yazılı olarak duyurur. Ancak yönetim kurulu, onur kurulunca verilen uyarma ve kınama dışındaki kararları, Derneğin asıl üyeleri ile onur üyelerine yazılı olarak bildirmek zorundadır.


Onur kurulu aşağıdaki cezaları verebilir :
Uyarma,
Kınama,
Üyelikten kesin çıkarma.

KOORDİNASYON KURULU YETKİ VE GÖREVLERİ

KoordinasyonKurulu Dünya Alpagu Federasyonu koordinatörler kuruludur ve bu kurulun koordinasyonundan federasyon başkanı adına sorumlu olan bir başkan vekili, olup, kurulun ulusal ve uluslararası, yurt içi ve dışındaki Dünya Alpagu Federasyonu faaliyetlerinin planlanması ve alt yapının düzenlenmesine projelerin geliştirilmesine yönelik programlar hazırlamak, seminer, kurs ve yarışmalar sürecindeki hedeflere varılması yönelik çalışmalar kapsamında federasyon başkanına danışmanlık yapmakla yükümlü olmakla birlikte bu kurulun üyeleri, başkan vekili, genel başkan yardımcıları ile genel sekreterlik, as başkanlık ve üst düzeyde özel ve kamuda yönetici ve bölge başkanlıları gibi görevlerde tecrübe sahibi kişilerden oluşturulan kurulu, ifade eder.

KOORDİNASYON KURULU

5-Kurulun Yapısı
a)Federasyonun ihtiyaçları doğrultusunda federasyon kurulları arasında koordinasyonu, lig koordinasyonu, ulusal ve uluslar arası faaliyet koordinasyonu, sponsorluk alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden federasyon başkanı hariç en az 15 üyeden oluşur.

b)Koordinasyon kurulu; Federasyon başkanının daveti üzerine ihtiyaç duyulması nedeniyle doğrudan göreve davet ettiği kişilerden, oluşur Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. bu kurulun doğal üyesi ve başkanı yalnızca federasyon başkanıdır,  

ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI

6-Koordinasyon kurulu, görev alanındaki tüm faaliyetlerde Federasyonla koordinasyonu sağlamak üzere üyeleri arasından bir Kurul başkanı ve bir sekreteri seçer, Koordinatörler kurulu Federasyon Başkanının gerek gördüğü hâllerde toplar ve alınan kararlar federasyon başkanın ikinci bir talimatına kadar kamuoyu ile paylaşılmaz.

KURUL KARARLARI

7-Kararların Niteliği

a)Koordinasyon kurulunun almış olduğu kararlar her ne kadar tavsiye niteliğinde olmuş olmakla birlikte federasyon başkanının uygun görmesi halinde yönetim kurunla teklifi ile resmiyet kazanır.

b)Koordinasyonkurulu, Federasyona, Alpagu Sporunu geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları, ulusal/uluslararası organizasyon faaliyetleri, lig düzenlemeleri, tesislerin işletilmesi/idare edilmesi ve ilgili talimatların hazırlanması ve şampiyonaların ve liglerin değerinin yükseltilmesi, Alpagu Sporu'nun spor kamuoyu gündemindeki yerinin ve prestijinin artırılmasına yönelik her türlü çalışmalar yapabilir ve tavsiyede bulunabilir.


TOPLANMA ÜSÜL VE ESASLARI

8-Toplanma Usul ve Esasları

a)Koordinasyon kurulu, görev alanına giren konularda görüşmeler yapmak ve tavsiye niteliğinde olmuş olsa dahi kararları almak üzere iki ayda bir olağan, ihtiyaç hasıl oldukça ilave toplantılar yapar.

b)Koordinasyon kurulunun koordinasyonundan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı federasyon başkanının kurulun toplanmasını istemsi halinde kurul olağanüstü toplantıya çağırabilir.

c)Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına çağırabilir. Bu kişilerin alınan karalarda oy kullanma hakkı yoktur.

d)Üyelerin toplantı devamlılığı Federasyon tarafından takip edilir.

e)Üyeler, ismen çağırıldıkları tüm toplantılara katılmak zorundadırlar.

f)Kurulu, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip kurul defterinde imza altına alarak Federasyon Yönetim Kuruluna sunar.

KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

9-Kurulun görev süresi  göreve geldiği tarihten itibaren 1 yıldır ancak görev süresi 3 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile herhangi bir üyenin ve/veya kurulun görev süresi uzar veya sona erer.

DİĞER HÜKÜMLER

TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR

10-Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve talimatlar doğrultusunda alınır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

11-Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır.

YÜRÜRLÜK

12-Bu Talimat Federasyonun web sitesinde yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

13-Bu Talimat hükümlerini Dünya Alpagu Federasyonu Başkanı yürütür.


GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLER KURULU
                   GÖREV VE YETKİLERİ


Alpagu Spor Dalı Temsilcilerinin Görevleri
Madde 1- Alpagu Spor dalı temsilcilerinin görevleri şunlardır.
a – Federasyonun görevlerine uyumlu olarak mahalli spor temaslarının programlarını yürütürler ve yürütülmesini izleyip, denetlerler.
b – Spor teşekküllerinin, sporcuların spor temasları programını Alpagu Federasyonunun faaliyet programı ile çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor temasları programları ve bütçe imkanlarını gözönünde bulundurarak bağdaştırmak suretiyle mahalli spor temasları programını hazırlar, Federasyonun onayından sonra uygular, denetler, sonuçlarının tescilini sağlar.
c – Federasyon genelgelerinin, ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlar.
d – Spor temasları içinde yer alan tüm fahri antrenör, monitör, hakem gibi spor teması görevlilerine dair eğitim hizmetlerini, federasyon ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür.
e – Spor mevzuatının uygulanmasından çıkacak aksaklıklardan dolayı gerekli gördükleri mevzuat düzenlemesi için önerilerde bulunurlar.
f – Mahalli spor temaslarının tüm kayıtlarının tutulmasını sağlarlar.
g – Federasyonun o mahalde verecekleri temsilcilik, gözlemcilik, deneticilik ve organizatörlük gibi görevleri yaparlar.
h – Spor teşekkülleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları tertip kurulu ile birlikte birinci derecede çözüme bağlarlar.
ı – Alpagu spor branşındaki yıllık faaliyet sonuçlarının, il temsilciliği yıllığına konulmasını sağlarlar,
j – Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin il’i temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alırlar.
k – Spor dallarında ihtisas kulüplerinin kurulmasını sağlayıcı çalışmaları yürütürler.
l – Spor temaslarında görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere İl Alpagu Kurulları yönetimi  ile işbirliği yaparlar.
 
Alpagu Spor dalı Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 2- Alpagu Spor dalı temsilcileri, federasyonun mahalli teknik spor yöneticileri ve mahallindeki spor temasları uygulamalarının resmi ve teknik merciidirler.
Spor dalı temsilcileri, Alpagu federasyonunun statü, yönetmelik ve genelgelere kadar tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor temaslarının yürütülmesinde; federasyonlara ait organizasyonlarda federasyona karşı, il organizasyonlarında Alpagu federasyonu ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle Dünya Alpagu Federasyonuna karşı sorumludurlar.
Her ay il veya ilçe müdürlüğünce yapılacak olan toplantılara katılarak Alpagu branşları ile ilgili bilgi ve rapor verirler. Alpagu Branşlarının daha iyi duruma getirilmesi için öneride bulunurlar. İl spor dalı temsilcileri 6 ayda bir Alpagu  federasyonuna çalışmaları hakkında rapor verirler. Üzerine zimmetli demirbaşları teslim etmeden görevlerinden ayıramazlar.
 
Görevden Ayrılma
Madde 3 – Spor dalı temsilcileri, başarısızlıkları ile kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarının tesbit edilmesi halinde il yönetiminin teklifi ile bölge temsilcisi tarafından süresi dolmadan görevden alınabilirler. Bu şekilde görevden alınanlar tekrar aday olamazlar. Görevinden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya ölen spor dalı temsilcilerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir temsilci bölge temsilcisi tarafından atanır. Bu atama Federasyona rapor edilir.
  
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
 
Geçici Madde 1
Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yönetmeliğin  1. maddesinde belirtildiği şekilde ve federasyon başkanları seçimi yapılana kadar mevcut il spor dalı temsilcileri görevlerini yapmaya devam eder, boşalan il spor dalı temsilciliği için atama yapılır.
 
Yürürlük
Madde 4 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
 
Yürütme
Madde 5 – Bu Yönetmeliği Dünya Alpagu Federasyonu yürütür.

DANIŞMA KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:
Madde 1-Bu Talimatın amacı: Alpagu spor dalının  ulusal ve uluslararası alanda geliştirilmesi, sporun eğitim ve alt yapıyla birlikte gelişmesi, faaliyetlerin programlı ve doğru yapılmasının sağlanması, Dünya Alpagu Federasyonun  statüsünde yer alan hükümler doğrultusunda çalışmaların yapılmasının sağlanması ile ilgili çalışmalar yapacak olan Danışma Kurulunun oluşması, görev ve yetkileri ile ilgili tüm usul ve esasları düzenlemektir.
 
KAPSAM
Madde 2-
Bu Talimat, Danışma Kurulunu, Dünya Alpagu Federasyonunun düzenlediği ulusal ve uluslar arası tüm Alpagu faaliyetlerini ve bu faaliyetlerde Kurula destek sağlanması için görevlendirilecek kişileri kapsar.

DAYANAK
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Dünya Alpagu Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Dünya Alpagu Federasyonunu,
Federasyon Başkanı : Dünya Alpagu Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu : Dünya Alpagu Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Başkan Vekili : Federasyonun Danışma Kurulunun Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Vekilini,
Danışma Kurulu : Ulusal ve uluslararası, yurt içi ve dışındaki  Alpagu faaliyetlerinin koordine ve kontrol edilmesine, planlanması ve alt yapının düzenlenmesine yönelik programlar geliştirmek, millî takımların hazırlık ve müsabaka sürecindeki hedeflere yönelik danışmanlık yapmak üzere millî takım antrenörlüğü, uluslar arası hakemlik, koordinatörlük, genel sekreterlik, asbaşkanlık gibi görevlerde tecrübe sahibi kişilerden Federasyon bünyesinde oluşturulan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER

DANIŞMA KURULU
Madde 5- Kuruluşu ve Yapısı
1. Federasyonun ihtiyaçları doğrultusunda millî takımlar koordinasyonu, lig koordinasyonu, ulusal ve uluslar arası faaliyet koordinasyonu, basın ve halkla ilişkiler ve sponsorluk alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden başkan vekili hariç en az 3, en fazla 5 üyeden oluşur.

2. Danışma Kurulu; Federasyonun ihtiyaç nedeniyle doğrudan göreve davet ettiği kişilerden, Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır.
3. Başkan vekili kurulun doğal üyesi ve başkanı sayılır. 

ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI
Madde 6- Danışma Kurulu, görev alanındaki tüm faaliyetlerde Federasyonla koordinasyonu sağlamak üzere üyeleri arasından bir Kurul sekreteri seçer.
1. Federasyon Başkanı gerek gördüğü hâllerde Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

2. Danışma Kurulu ayda en az 3 defa gerektiğinde daha fazla toplanabilir, ancak federasyon başkanının talimatıyla bu toplantılar azaltılabilir veya çoğaltabilir.

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI
Madde 7- Kararların Niteliği
1. Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir.

2. Danışma Kurulu, Federasyona,  Alpagu geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları, ulusal / uluslararası organizasyon ve millî takım faaliyetleri, lig düzenlemeleri, tesislerin işletilmesi/idare edilmesi ve ilgili talimatlar olmak üzere millî takımların sağlıklı hazırlanması ve başarılı olması, Milli takım, şampiyonaların ve liglerin değerinin yükseltilmesi,  Alpagu ’nun spor kamuoyu gündemindeki yerinin ve prestijinin artırılmasına yönelik her türlü çalışmalar yapabilir ve tavsiyede bulunabilir.

TOPLANMA ÜSÜL VE ESASLARI
Madde 8- Toplanma Usul ve Esasları
1. Danışma Kurulu, görev alanına giren konularda görüşmeler yapmak ve tavsiye kararları almak üzere on günde bir olağan, ihtiyaç hasıl oldukça ilave toplantılar yapar.

2. Danışma Kurulu Koordinasyonundan sorumlu Başkan Vekilinin talebi halinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

3.Danışma Kurulu, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına çağırabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

4.Üyelerin toplantı devamlılığı Dünya Alpagu Federasyonu tarafından takip edilir.

5.Kurul toplantılarına katılan üyeler ile toplantıya katılan başkan vekiline toplantı başına Dünya Alpagu Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hakkı huzur ödenir.

6.Kurul üyelerinin ve kurulu koordine eden başkan vekilinin tüm yol ve konaklama masrafları Dünya Alpagu Federasyonu tarafından karşılanır ve kendilerine ayrıca yol ve konaklama sırasındaki masrafları için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen hakkı huzur dışında harcırahlarıda ödenir.

7. Periyodik toplantılara katılmayan üyeye herhangi bir ödeme yapılmaz.

8.Üyeler, ismen çağırıldıkları tüm toplantılara katılmak zorundadırlar.

9.Toplantılarda kararlar 2/3 çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle 2/3 çoğunluğun sağlanamadığı oturumlarda Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.

10.Danışma Kurulu üyelerine, Federasyon Başkanının verdiği Millî Takımlar Koordinatörlüğü, Millî Takım Menajerliği, Lig Kurulu Koordinatörlüğü gibi görevlerinden dolayı ödül, yol, harcırah ve konaklama masrafları haricinde herhangi ayrı bir ödeme yapılmaz.

11.Danışma Kurulu, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Danışma Kurulu Defterinde imza altına alarak Federasyon Yönetim Kuruluna sunar.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 9- Danışma Kurulunun görevi, Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda belirtilen konularda tavsiye kararları almaktır.
1.Ülkedeki alt yapı geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını planlama, takip etme ve denetlemeyi etkinleştirici projeler üretip tavsiyelerde bulunmak,

2.Hakem ve antrenör eğitimi konusunda Teknik-Eğitim Kurulu ve Merkez Hakem Kuruluna öneriler sunmak,

3.Millî takımların faaliyet programlarını çıkarmak, bu programdaki faaliyetlerin diğer faaliyetlerle çakışmamasını sağlamak,

4. Milli takımların başarılı sonuçlar alması için plan ve projeler yapmak, millî takım teknik heyetlerinde yer almak ve/veya millî takım teknik heyetlerine danışmanlık yapmak,

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV SÜRESİ
Madde 10- Danışma Kurulunun görev süresi 1 yıldır.
1. Görev süresi  3 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile herhangi bir üyenin ve/veya Kurulun görev süresi uzar veya sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 11- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve talimatlar doğrultusunda alınır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 12- Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır.

YÜRÜRLÜK
Madde 13- Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonumuzun web sitesinde yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 14- Bu Talimat hükümlerini Dünya Alpagu Federasyonu Başkanı yürütür.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15  (1) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.
(3) Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yaptırılacak denetimlerde;
a) Her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı,
b)Yardımların amaca uygunluğu,
c) Genel kabul görmüş bütçeleme ve arşiv standartları ile tek düzen muhasebe sistemine uyumluluk,
ç) Kayıt düzeninde saydamlık ve hesap verilebilirlik, uygun raporlama sistemi,
d) Kulüp, antrenör, hakem, sporcu ve benzerlerine ait sicil kayıtlarının tutulması,
e) Ödül ve yardımların adil yapılması,
f) Standart belgeleme ve dosyalama işlemlerinin sürdürülmesi
hususları göz önünde bulundurulur.
Disiplin işlemleri
MADDE 16 – (1) Federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine federasyonun ceza/disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c) Kurum veya kuruluşlarca federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, federasyon disiplin/ceza kurulları ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

TAHKİM KURULU
KURUL ÜYELERİ
Başkan  :    
Başkan Vekili :    
Raportör :    
Üye :    
Üye :    
Üye :    
Üye :    

GÖREVLERİ
28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin “Kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 5. maddesi uyarınca;
a) Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları,
b) Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki uyuşmazlıkları,
c) Kulüplerle kulüpler arasın da çıkacak anlaşmazlıkları,
ç) Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını,
d) Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Kurulca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını,
e) Federasyon başkanları ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararları,
f) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme yen veya yapılan denetim sonucu görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Bakanın istemi üzerine toplanacak olağanüstü genel kurulu yapacak olan üç kişilik komisyonu belirleyerek bu k omisyonun işlem ve kararlarını,
g) Olağan ve olağanüstü genel kurullarını 3289 sayılı Kanunda öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurullarını altmış gün içerisinde yapacak olan üç kişilik komisyonu oluşturmak ve bu komisyonun işlem ve kararlarını,
ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin sonuca bağlar.
BAŞVURU SÜRESİ
28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin “Süre” Başlıklı 7.maddesi uyarınca;
- Kurula başvuru süresi, özerk federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür.
Davanın açılma zamanı, dava dilekçesinin Kurula veya postaya verildiği tarihtir.
Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırm ak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.
BAŞVURU ÜCRETİ
28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin “Başvuru Ücreti” başlıklı 17.maddesi uyarınca;
Kurula başvuru ücreti olarak; sporcular için 2000 gösterge, diğer başvurularda ise 4000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, kamu bankalarından birinde Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılır.
Tahkim Kurulu; kararında, başvuru ücreti ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin kimin üzerinde ve ne miktarda kalacağına hükmeder. Kurulca itirazı kabul edilenlerin veya Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yapılan itirazlar sonucu itirazı kabul edilenlerin yatırdıkları başvuru ücretleri iade edilir. İtirazın reddi halinde ise yatırılan ücretler Genel Müdürlük bütçesine irat kaydedilir.
T.C. ZİRAAT BANKASI ULUS ŞUBESİ
IBAN :  
HESAP NO: :  
01.01.2017 – 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN ÜCRET:
SPORCULAR : 200 TL
DİĞERLERİ : 400 TL
Tahkim        Kurulu Adres : 
Üniversite Caddesi Dünya Alpagu Federasyonu Başkanlık  binesı Tepebaşı / Eskişehir 
 
Not: Tahkim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunacak olanlar dilekçe ekinde dekontun aslı, kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı), iletişim adreslerini bildirmek zorundadırlar.

HALKLA İLİŞKŞİLER BASIN YAYIN KURULU

Madde 17- Basın Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, basın ve halkla ilişkiler konusunda deneyimli olma koşulu aranır.

 Kurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
a)Basın ve Halkla ilişkileri düzenlemek, Alpagu alanındaki çalışmalar ile elde edilen ulusal ve uluslar arası başarıların tanıtılması yönünde çalışmalar yapmak. 
b) Federasyon faaliyetlerini imkânlar doğrultusunda kamuoyuna duyurmak.
c) Federasyon internet sayfasını güncellemek gerekli haberleri yayınlamak veya yayından çıkarmak.
ç) Spor dalı ile ilgili kulüpleri, sporcular ve il temsilcilikleri ile ilgili haberleri ve arşiv işlemlerini takip etmek.
d) Yabancı kaynaklardan elde edilen bilgi ve dokümanları web sitesi aracılığı ile kamuoyuna ulaştırmak.
e) Yazılı ve sözlü basınla diyalog kurarak federasyon haberlerini yayınlatmak.
f) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak

Geçici Madde : 1

 Halkla ilişkiler Kurulu  basın Yayın ve Uluslar arası İlişkiler kurulu görevlerinide birlşikte yürütür.
SAĞLIK KURULU TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Sağlık Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu talimat, Modern Pentatlon branşında görev yapan Sağlık Kurulunu ve Sağlıkla ilgili birimleri, kişi ve kuruluşları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek- 9’uncu maddesi 14 Temmuz 2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile 05.12.2006 tarihli 26367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dünya Alpagu Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
a. Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b. Federasyon : Dünya Alpagu  Federasyonunu,
c. Federasyon Başkanı : Dünya Alpagu Federasyonu Başkanını,
ç. Yönetim Kurulu : Dünya Alpagu Federasyonu Yönetim Kurulunu,
d. Kurul Koordinatörü : Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla Sağlık Kurulun koordinasyonunu sağlamak, Kurulu temsil etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen üyeyi,
e. Spor Kulübü : Federasyonun faaliyetine katılan Alpagu kulüpleri ile özel Alpagu Kültür sporları kulüpleri ve diğer Alpagu faaliyetinde bulunan kuruluşları,
f. Sporcu : Müsabakalarda yer alan tüm sporcuları, g. Antrenör : Alpagu ’da eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten veya Federasyondan belge almış olan kişiyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler Kurulu
Madde 5- Sağlık Kurulu, spor ve sporcu sağlığı konusunda bilgi ve deneyimi yüksek olan ve/veya bu konularda yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmaları bulunan sağlık personelinden oluşur. Kurul, Federasyon Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başkan, bir başkan vekili ve üyelerden oluşur. Federasyon ile Sağlık Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sağlık Kurul Koordinatörü atanır. Sağlık Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler
Madde 6- Sağlık Kurul üyelerinin sahip olması gereken özellikler;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. 30 yaşından büyük olmak,
c. Spor ve sporcu sağlığı konusunda bilgi ve deneyimi yüksek olmak ve/veya bu konularda yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmaları bulunmak,
ç. Genel Müdürlük Ceza Kurulundan ve/veya Dünya Alpagu Federasyonu Disiplin kurulundan bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
d. Taksirli suçlar, ağır hapis veya altı aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından hüküm giymemiş olmak. Görev Süresi ve Üyelikten Düşme
Madde 7- Kurul başkanı ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Bu süre sonunda Federasyon Yönetim Kurulu değişiklik önerisinde bulunabilir. Yönetim Kurulu değişiklik önerisinde bulunmadığı takdirde kurul 2 yıllık bir süre için otomatik olarak yeniden seçilmiş kabul edilir. Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir. Görev süresi 2 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanı bu zaman zarfında herhangi bir sebeple görevden ayrılırsa Sağlık Kurulun görev süresi de sona erer. Ancak yenisi seçilene kadar eskisi görevine devam eder. Eksilen üyenin yerine 5’inci madde çerçevesinde yeni üye atanabilir. Mazeretsiz olarak 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üye 4 yılsüreyle Sağlık Kurul üyeliğine atanamaz. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usulizlenerek görevden alınabilir. Çalışma Usul ve Esasları
Madde 8- Sağlık Kurul en az iki ayda bir olağan olarak veya Federasyon Başkanının çağrısı üzerine 7 gün öncesinden haber verilerek olağanüstü toplanır. Toplantılardan önce üyelere gündem maddeleri gönderilerek bilgilendirilir. Her toplantıda, bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak üzere Federasyonun diğer kurulları ile bir araya gelebilir.  
a. Sağlık Kurul kararları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
b. Sağlık Kurul toplantılarında kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır.
(1) Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda başkanının oyu 2 oy sayılır.
(2) Sağlık Kurul, kararlarını Sağlık Kurulu Karar Defterine yazarak imza altına alır.
(3) Sağlık Kurul, kararlarını her toplantıyı takip eden 1 hafta içinde, Karar Defterini ise istendiğinde Federasyona iletir.
(4) Karar Defterinin tutulması ve düzeninden Sağlık KurulBaşkanısorumludur.
Görev ve Yetkiler
Madde 9- Sağlık Kurulunun görevi, bütün çalışmalarını bu talimata uygun olarak ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler içinde yapmak ve Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda belirtilen konularda karar almaktır.
a. Spor ve sporcu sağlığı konusunda görüş ve önerileri belirleyerek, rapor halinde Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak,
b. Sporcu, hakem ve antrenörlerinin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu sisteme bağlamak,
c. Sporcuların periyodik sağlık kontrollerini yapmak ve/veya yaptırılmasını sağlamak,
ç. Müsabakalarda ve hazırlık kamplarında bulundurulacak sağlık araç ve gereçleri hakkında öneride bulunmak,
d. Sporcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmak için gerekli olan bilimsel alt yapının oluşturulması ve uygulanmasınısağlamak,
e. Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım konusunda sporcuları ve antrenörleri bilgilendirmek, sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programları hazırlamak,
f. Hedeflenen başarıya erişme yolunda millî takımlara destek sağlamak; millî takım antrenörlerinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi, donanım ve istihbaratı vermek; bilgiye ulaşma organizasyonu yapmak,
g. Spor yaralanmalarının tanısı ve tedavisini düzenlemek, tedaviyi düzenleyecek sağlık kuruluşunu (Kamu-Özel) belirlemek, iletişimi sağlamak ve sporcuya uygulanan tedaviyi gözlemlemek,
ğ. Sağlık faaliyetler konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
h. Her kademedeki antrenör ve eğitimci kurslarının eğitimin programlarında görev almak,
ı. Sporcu sağlığı ve beslenmesi konularında panel, seminer, sempozyum ve kurs düzenlemek, eğitici programlar geliştirmek,
i. Spor Hekimliği ve sporcu sağlığı konusunda bilimsel çalışmalar yaparak sonuç ve önerileri Yönetim Kuruluna sunmak,
j. Milli Takım ve Kulüplerinin sağlık konusundaki çalışma usul ve esasları hakkında görüş ve önerileri hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
k. Sağlık Kurulu öneri ve görüşlerinizin hazırlanması için komisyonlar oluşturmak,
l. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ve hazırlık kamplarında görev yapacak sağlık personelini 4 ve/veya ekibini belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
m. Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler Hüküm Bulunmaması
Madde 9- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve talimatlar doğrultusunda alınır. Yürürlük  
Madde10- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - Bu TalimatıDünya Alpagu Federasyonu Başkanı yürütür..

PROFESYONEL SPOR KURULU

Madde 18- Profesyonelliğe özendirme ve sporda profesyonelleşme ile ilgili çalışmalar yapar ve tüm sorumluluğu Federasyon Başkanına karşı tüm çalışmaları 15 günlük yada 30 günlük birifing vede raporlar halinde sunar. Spor kulüpleri ve bağlı federasyonların şirketleşmesi ve spora daha profesyonel çerçeveden bakması hederflenir. 5 kişili yada 7 kişilik kurul ile temsil edilir.
Ek Madde - 1
Kurulun çalışma ve görevleri ile ilgili geniş metin ileriki tarihte yayınlanacaktır.

AMATÖR SPOR KURULU


Madde 19-  Amatör Spor Kurulu Sporcuda Amatör Ruhu canlı tutmak ve geleceğe akıllı disiplinli ve sorumluluk sahibi sporcular yetiştirmeyi amaçlar. Bu kurul da Profesyonel Kurul gibi sadece Federasyon Başkanına karşı sorumludur. 5 ve 7 kişilik kurul ile temsil edilir. 
Ek Madde -1
Kurulun çalışma ve görevleri ile ilgili geniş metin ileriki tarihte yayınlanacaktır.

TEKNİK KURUL TALİMATI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı; Teknik Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve  çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
 
 
Kapsam
Madde 2-(1)Bu talimat, Dünya Alpagu Federasyonun düzenlediği yarışmalarda yer alan tüm spor kulüplerini, Ulusal Takımların oluşumu, Ulusal Takım Kampları, turnuvaları ile ilgili çalışmaları ve Teknik Kurulu ile ilgili diğer hükümleri kapsar.
 
 
Dayanak
Madde 3-(1)Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9’uncu maddesi 14 Temmuz 2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile 22 Nisan 2007 gün ve  26501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Dünya Alpagu Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen tanımlardan:
a)   Genel Müdürlük                 :           Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b)   Federasyon                       :           Dünya Alpagu Federasyonunu,
c)   Federasyon Başkanı          :           Dünya Alpagu Federasyonu
Başkanını,
ç)   Yönetim Kurulu                 :           Dünya Alpagu Federasyonu
Yönetim Kurulunu,
d)   İl Müdürlüğü                      :           Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
e)   Spor Kulübü                     :           Ulusal ve Yerel Ligler ile Türkiye
Şampiyonalarında Faaliyet gösteren kulübü
f)    Millî Takımlar                    :           Tüm kategorilerdeki Alpagu Millî
Takımlarını,
g)   Altyapı                              :           Yerel ve bölgesel yarışmalara katılan
sporcu ve kulüpleri,
ğ)   Sporcu                              :           Yerel ve bölgesel yarışmalara katılan ferdi
sporcu ve kulüp sporcularını,
h)   Antrenör                            :           Antrenörlük belgesine sahip kişiyi,
 ı)   IAF                                  :           Uluslararası Alpagu Federasyonunu,
 i)   Kurul Koordinatörü            :           Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla
Teknik Kurulun koordinasyonunu sağlamak, Kurulu temsil etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen üyeyi,
j)    Diğer Kurullar                    :           Dünya Alpagu Federasyonu bünyesinde
yer alan kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları,
k)   Millî Takımlar                     :           Tüm kategorilerdeki Alpagu Millî
Takımlarını,
l)    Altyapı                              :           Yarışmalarda yer alan tüm takımların minik,
yıldız ve genç takım sporcularını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
 
Teknik Kurul
Madde 5-(1) Teknik Kurul en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur. Federasyon Başkanının önerisi, Yönetim Kurulu kararı ile 4 yıllık süre için kurulur. Kurulun doğal başkanı federasyon başkanıdır.
 
Teknik kurul üyelerinde aranan şartlar
Madde 6-(1) Teknik Kurul üyelerinde aranacak şartlar;
a) Millî Takımlarında yer almış, çeşitli branşlarda antrenörlük, kademelerinde görev yapmış veya üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümünde öğretim üyesi/görevlisi görevlerinde bulunmak
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulu’ndan veya Dünya Alpagu Federasyonu Disiplin Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, atı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
           ç) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
           d) 20 yaşından büyük olmak,
 
Çalışma Usul ve Esasları
Madde 7-(1) Teknik Kurul toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konular değerlendirilir. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde Teknik Kurul toplantılarına katılır.
a) Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, Kurula başkanlık yapar.
b) Teknik Kurulu görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını gözden geçirmek amacıyla ayda bir kez kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Her toplantıda, bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.
c) Kurul, Federasyon Başkanının talebi üzerine veya doğrudan Teknik Kurulu Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
ç) Toplantı gündemini kurul başkanı tespit eder,
d) Kurul gündemindeki konuları zamanı içerisinde hazırlayarak federasyona sunar,
e) Kararlar; katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı kararlar geçerlidir.
f) Teknik Kurul aldığı kararları Federasyon Yönetim Kurulunun onayına sunar.
g) Kurul aldığı kararları karar defterine geçirir ve imzalanır
h) Karar defterinin tutulması ve saklanmasından başkan sorumludur.
           
Üyeliğin Düşmesi;
Madde 8-(1)Teknik kurul üyeliği aşağıdaki durumlarda düşer;
a) Üyenin istifası
b) Mazeretsiz olarak üst üste 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 toplantıya katılmamak, Üyeliği bu şekilde düşen üye 4 yıl süreyle Teknik Kurul üyeliğine atanamaz.
c) Seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmiş olmak.
d) Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir.
Görev ve Yetkiler
Madde-9 -(1) Teknik Kurulunun görevi ve yetkileri aşağıya çıkarılmıştır;
a)  Ulusal takımda ülkemizi temsil edecek sporcu ve antrenörlerin seçilme kriterlerini
b) Ulusal Takımları, uluslar arası alanda başarıya taşıyacak sporcu ve antrenör profillerini belirlemek, Ulusal Takım antrenörlerinde aranan özellikleri ve görevlerini belirlemek,
c) Ulusal Takım yarışmaları öncesinde seçme ve performans değerlendirme kamplarına
katılacak sporcuları ve antrenörleri belirlemek,
ç) Ulusal Takımların altyapı çalışmalarını belirleyerek; A takıma iyi yetişmiş sporcular kazandırmak için Küçük, Yıldız ve Genç Ulusal Takım antrenman sistemleri ile kamp dönemlerini planlamak,
d) Ulusal Takımlar için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar yapmak,
e) Ulusal takımların; uluslararası yarışma programlarını planlayarak yıllık faaliyet programında yer verilmesini sağlamak,
f) Hedeflenen başarıya erişmek için Ulusal Takımlara teknik destek ihtiyaçlarını belirlemek, ulusal takımlarda görevli antrenörlerin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve donanımı sağlamak,
g) Yarışma Talimatında yapılacak değişikleri belirlemek, özel yarışma talimatlarını hazırlamak, ülkemizde düzenlenen uluslar arası yarışmaların bültenlerini hazırlamak ve yayınlanmasını  sağlamak, federasyonca istenmesi halinde ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanmasına yardımcı olmak
ğ) Her kademedeki antrenörlere düzenlenecek kurs ve seminer planlamasını yapmak, eğitim kurulu ile ortaklaşa; bunlarla ilgili ders programlarını yapmak  ve öğretim görevlilerini belirleyerek yetiştirilmesini sağlamak,
h) Oryantiring sporunda kullanılan malzeme araç ve gereçleri ile ilgili yenilikleri izlemek, federasyona öneride bulunmak,
ı)  Milli takımlarda ve milli takım aday kadrosunda yer alan sporcularla ilgili olumlu olumsuz her türlü gelişmelerin raporlarını hazırlamak,
i) Ulusal altyapının gelişmesi, güçlenmesi ve Milli Takımlara iyi yetişmiş sporcular verebilmesi için altyapıda yetenekli hedef sporcuların tespitini yaparak antrenman sistemleri, kamp ve yarışma periyodlaması ile gelişimlerini sağlamak için öneriler ve projeler hazırlamak,
j) Ulusal takımlar için alınacak malzemelerin teknik şartnamesini hazırlamak, alınan malzemenin şartnameye uygunluğunu belirlemek,
k) Uluslararası kurallarının tercüme edilmesini sağlamak duyurmak ve uygulattırmak,
l) Emniyet Kurallarının standardizasyonunu sağlamak ve uygulanmasının takipçisi olmak,
m) Ulusal yarışmaların değişen şartlara göre daha verimli yapılabilmesi için gelişmeleri takip
etmek ve gerekli düzenlemeleri yaparak federasyona öneride bulunmak,
n) Federasyon Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
o)Yıllık faaliyet programını belirlemek,
ö) Ulusal Takımları kampı ve kamp programlarını hazırlamak,
p) Ulusal Takımlarla ilgili yarışma, turnuva ve/veya şampiyonaları sonrasında detaylı ve gerekçeli sonuç değerlendirme raporları hazırlamak,
r) Eğitim Kuruluyla işbirliği yapmak; Eğitim Kurulunun Oryantiringi yaygınlaştırma çalışmalarına yardımcı olmak,
s) Antrenör yetiştirme kurslarında görev almak,
ş) Yurt dışında yapılan antrenör kurslarına katılacak antrenörleri tespit etmek,
t) Kulüp antrenörleri ile ortak bir anlayış çerçevesinde işbirliği yapmak, onların gelişmeleri için gereken desteğin verilmesini sağlamak
 
Görev Süresi
Madde 10-(1) Teknik Kurulun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır.
a)      Federasyon Başkanının görevinin sona ermesi durumunda, teknik kurulunda görevi sona erer.
b)      Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir.
c)      Teknik Kurul Başkanı Federasyon Başkanının teklifi, yönetim kurulunun kararı ile görevden alınabilir.
d)     Üyelerden herhangi birinin istifası halinde boşalan Teknik Kurul üyesi yerine Teknik Kurul Başkanının teklifi Federasyon Başkanının onayı ile yeni bir üye atanabilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 11-(1) Bu Talimatta yer almayan konularda; federasyon ile uluslararası federasyonun mevzuat hükümleri esas alınır.
Yürürlük
Madde 12 -(1) Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilen bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Dünya Alpagu Federasyonu resmî internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 13 -(1) Bu Talimat hükümlerini Dünya Alpagu Federasyonu Başkanı yürütür.
 
 MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI
1. BÖLÜM
Genel Hükümler Amaç
MADDE 1- Bu talimatın amacı; Dünya AlpaguFederasyonu Başkanlığınca (DAF-WAF) düzenlenen bütün resmi, özel ve amatör Alpagu turnuva ve müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu talimat; Merkez Hakem Kurulunun Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile hakemlerin dereceleri, yetiştirilmeleri, terfii ve lisans verilmesine dair hükümler ile DAF-WAF’nun veya DAF’ın izni ile Kuruluşların düzenleyeceği yurtiçi ulusal ve uluslararası resmi, amatör ve özel bütün turnuva ve müsabakaların hakemlik yönünden sevk ve idaresi ile ilgili usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Dünya Alpagu Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan;
a) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Federasyon : Dünya Alpagu Federasyonunu,
c) Başkan : Dünya Alpagu Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,
f) İl Müdürlüğü : Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,
g) Kurul : Merkez Hakem Kurulunu
h) Tahkim Kurulu : 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,
i) Talimat : Ana Statüye uygun olarak yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) Yönetmelik : 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
k) HESK : Hakem Eğitim ve Seminer Alt Kurulunu,
l) BSK : Bölge Sorumluları Alt Kurulunu,
m) Spor Kulübü : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş spor kulübünü, ifade eder.

2.BÖLÜM

Esas Hükümler Oluşum
MADDE 5- Kurul, Federasyon Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşur. Bir Başkan ile 4 üyeden oluşan Kurul üyelerinin koordinatörlüğünde; Bölge Sorumluları, Eğitim ve Seminerler, Ulusal ve Uluslararası Atamalar ve Sekretarya gibi alt komisyonlar oluşturabilir.

İş Bölümü
MADDE 6- Kurul Başkanı, Kurul ile Federasyon arasındaki ilişkileri yürütür. Kurul, görev alanlarını dikkate alarak işbölümü yapar ve bazı görevlerini kuracağı alt komisyonlar marifetiyle yürütebilir.

Toplantı Yönetimi
MADDE 7- Federasyon Başkanı Kurulun doğal başkanıdır. Federasyon Başkanı veya Başkan tarafından yetki verilmiş yönetim Kurulu üyesi gerekli gördüğü hallerde Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Kurul toplantılarına Kurul Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılara en yaşlı üye başkanlık eder.

Kararların Niteliği
MADDE 8- Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Karar defterinde kayda geçen Kurul kararları Başkan tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

Toplantı Usul ve Esasları
MADDE 9- Kurul, tenis sezonu içinde ayda bir kez toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı yapabilir. Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir ve tartışılacak konularda ciddi çalışmalar yapıp sunu hazırlamaları istenebilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik durumlarında oturum başkanının oyu 2 oy sayılır. Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer Kurul ve alt Kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

Görev Süresi ve Üyelikten Düşme
MADDE 10- Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Eksilen üyenin yerine 5. Maddedeki usulle yeni üye atanabilir. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya veya bir yılda 6 toplantıya katılmayan üyenin yerine Federasyon Başkanı tarafından yeni bir üye atanır. Yedek Üye Atama Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Ceza Kurulu tarafından 1 ay ve üzerinde hak mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer.

Alt Komisyon
MADDE 11- Merkez Hakem Kurulu Kuruluş gerekçeleri, görev alanları, yetki ve sorumlulukları belirtilmek ve Federasyon Başkanının onayı alınmak suretiyle kendisine bağlı alt komisyonlar kurabilir. Alt Komisyonlar Kurul Başkanının önerisi, Başkanın onayı ile oluşur ve Kurula karşı sorumludur. Alt Komisyonlar tarafından alınacak kararlar Kurul tarafından değerlendirilir, uygun bulunması halinde Başkana sunulur.

Görevler 
MADDE 12- Merkez Hakem Kurulunun görevleri şunlardır;
a. Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem, çizgi hakemlerini yetiştirmek ve bunların bilgi ve tecrübelerini arttırmak amacıyla kurslar, seminerler düzenlemek, bu kurslara ve seminerlere katılacakları belirlemek,
b. Yurt içinde yapılan ulusal ve uluslararası turnuvalara, başhakem, kule hakemi gözlemci hakem ve çizgi hakemi görevlendirmek,
c. Uluslararası tenis kurallarını yakından takip etmek ve bu kurallarda yapılan değişiklikler hakkında tenis kulüplerine, tüm hakemlere bilgi vermek,
d. Başhakem ve hakemlerin faaliyetlerini takip etmek ve her yıl faal başhakem ve hakemlerin listesini yapmak, faal olmayan hakemleri listeden çıkarmak, faal ve başarılı hakemlerin terfilerini yapmak, başarılı ve İngilizce dilini iyi derecede bilen hakemleri belirleyip bunların uluslararası hakem ve başhakem kurslarına katılmaları için Türkiye Tenis Federasyonu’na başvuruda bulunmak,
e. Başhakemlerin turnuva yönetimlerini ve hakemlerin maç yönetimlerini Federasyonun hakem gözlemcisine inceletmek, kurallara ve spor anlayışına aykırı davranan hakemleri; hakem gözlemcisi, organizasyon sahibi ve ilgili kişilerin şikâyet ve raporlarına dayanarak gerekli işlemi yapmak ve Başkana rapor etmek,
f. Yeterli sayıda Türk hakem bulunmadığı durumlarda, uluslararası turnuvalar için yurt dışından hakem getirmek için Yönetim Kuruluna başvuruda bulunmak.

MADDE 13 - Kurulda görev alacak üyelerde şu özelliklerin bulunması şarttır.
a. T.C. vatandaşı olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. 25 yaşından büyük olmak,
d. En az beş yıllık başhakemlik, hakemlik, eğitmenlik veya gözlemcilik lisanslarından en az birine sahip olmak,
e. Disiplin veya Ceza Kurullarından bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,
f. Görev almasına mani bilinen, tasvip edilmeyen bir davranışı bulunmamak,
g. Taksirli suçlar, ağır hapis veya altı aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

MADDE 14 – Başhakem, Kule Hakemi, Gözlemci Hakem ve Çizgi hakemi ünvan, klasman ve kadroları Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem ve çizgi hakemi klasman tespiti ile kadrolar arası geçişin kural, prensip ve yöntemleri Kurul tarafından belirlenerek Başkana sunulur. DAF Resmi İnternet Sitesi ve/veya Kurulları vasıtasıyla duyurulmak suretiyle ilgililere tebliğ edilir.

MADDE 15 - Başhakem, Kule Hakemi, Gözlemci Hakem ve Çizgi hakemi, unvanlarında ana prensipler Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem ve çizgi hakemi klasmanlarda yükselme ve düşürülmeleri, ilgili Ek-A hükümlerine göre yapılır. Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay, toplamda altı aydan fazla süreyle ceza alan ve haklarında ceza kararı kesinleşen hakemler başkaca bir karara gerek olmaksızın hakemlik unvanlarını kaybederler.

MADDE 16 - Merkez Hakem Kurulu’nun lisans iptal talebi Kurul;
• Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen,
• Müsabaka sonuçlarını etkileyecek girişimlerde bulunan,  
• Sosyal yaşamı ve davranışları ile Tenis camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen,
• Yüz kızartıcı suçlardan kesin hüküm giyen, hakemlerin lisanlarının iptalini talep edebilir. Bu hususta nihai kararı vermeye Başkan yetkilidir. Bunların dışında IDF tarafından belirlenmiş olan hakem etik kuralları şunlardır:
1. Hakemlerin fiziksel durumlarının iyi olması gerekir.
2. Hakemlerin 20–20 görme (Kurul tarafından belirli periyotlarla istenen Göz Testi Formları esas alınır.) ve normal duyma yetileri olmalıdır.
3. Atandıkları maçlarda zamanında kortta bulunmalıdırlar.
4. Hakemler Tenis kurallarını, hakemlerin görev ve sorumluluklarını ve çalıştıkları turnuvaların özel kurallarını iyi bilmelidirler.
5. Kişisel temizliklerine önem vermeli ve profesyonel görünümlerini her zaman korumalıdırlar. Tüm Ulusal ve Uluslar arası Turnuvalarda, Federasyonun belirlemiş olduğu hakem kıyafetlerini ve diğer materyalleri kullanmak ile yükümlüdürler. Kıyafet ve materyallerin kontrol sorumluluğu Turnuvanın Başhakemindedir. Ulusal Turnuvalarda diğer Federasyonlara ait materyaller kullanılamaz. ( Bröve, çanta vb. )
6. Çalıştıkları gün maçlar oynanırken turnuva mahallinde veya turnuva giysileriyle alkollü içecek kullanmamalıdırlar. Eğer alkollü içecek kullanılacaksa bunun yönetilecek maçın en az 12 saat öncesinde yapılması gerekir.
7. Hakemler bütün oyunculara saygı için tarafsızlığını her zaman muhafaza etmelidir. Hakem ilişkisi/yakın arkadaşı olan bir oyuncunun maçını yönetmemelidir. Hakemler kafalarda herhangi bir soru işareti bırakmamak için oyuncularla fazla sosyalleşmemelidirler. Bunların yanında hakemlerin oyuncuların kaldığı otelde kalmalarında veya oyuncuların da katıldığı sosyal etkinliklere katılmalarında bir sakınca yoktur. Hakemler karışıklığa sebep olabilecek potansiyel ilişkilerini Kurula bildirmelidirler. (Herhangi bir oyuncuyla akraba, çok iyi arkadaş, evli olmak bu durumlara örnek olarak gösterilebilir.)
8. Hakemler diğer hakemlerin kararlarını toplum içinde eleştirmemelidir, yapılacak eleştirilerin hakemin kendisine veya Başhakeme yapılması gerekir.
9. Hakemlerin tenis üzerine bahis oynamaları veya üçüncü bir şahsı tenis üzerine bahis oynamaya teşvik etmeleri kesinlikle yasaktır. Hakemler maçlarla ilgili herhangi bir durum için (maç sonucu, kort, oyuncular v.b.) para veya herhangi bir hediye alamazlar. Bu kuralı ihlal eden hakeme gerekli cezayı DAF yetkili Kurulları verir.
10. Hakem kalabalığı kontrol etmek dışında seyircilerle konuşmaz.
11. Hakemler Başhakemin izni olmadan televizyona veya gazeteye röportaj veremezler.
12. Hakemler profesyonel ve ahlaki açıdan daima örnek olmalıdırlar.
13. Turnuva ile ilgili herhangi bir problemi öncelikle şef hakem veya Başhakeme iletirler. Bu kişileri atlayıp turnuva direktörüne veya herhangi bir kişiye şikâyetlerini iletemezler.
14. Başhakem tarafından izin verilmedikçe turnuva mahallinden ayrılmazlar. Bir turnuva için görevlendirilmişlerse aynı hafta içinde başka turnuvada çalışmazlar veya başka turnuvaya başvuramazlar. Kurul izni olmadan görevlendirildikleri turnuvadan başka turnuvada çalışmak için ayrılmazlar.
15. Hakemlerin yaptıkları ihlaller Kurula bildirilmelidir. Başhakem hakemi turnuvadan ihraç edebilir fakat bunun için Kurul ile mutlaka görüşmesi gerekir. Kurul, bu kuralları ihlal eden hakemlerin hakemliklerine son verebilir, hakemlik kıdemlerini düşürebilir veya belli bir süre görev vermeyebilir.
16. Disiplin Kuruluna sevk edilmiş hakemler, 6 aydan fazla ceza alırlarsa, kademesine bakılmaksızın, hakemlik lisansı iptal edilir.

MADDE 17 – Ulusal ve uluslararası turnuvalar hakem atamaları Ulusal ve uluslararası turnuvalar için hakem görevlendirmeleri Kurul tarafından gerçekleştirilir.
1 - Ulusal Turnuvalar: Ulusal turnuvalara katılmak isteyen hakemlerin talepleri turnuva tarihleri ve yerleri DAF resmi web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde alınır. 5 Hakem atamaları başvuru tarihi sona ermesinden itibaren 15 gün içerisinde yapılır ve DAF web sitesinde yayınlanır. Kurul, Başkanın onayıyla değiştirme, güncelleme, yenileme ve kapsamlarını genişletme yetkisine sahiptir. Yapılan değişiklikler DAF resmi web sitesinde duyurulur.
2 – Uluslararası Turnuvalar: Uluslararası turnuvalara katılmak isteyen hakemlerin talepleri turnuva tarihleri ve yerlerinin DAF resmi web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde alınır. Uluslararası turnuvalar için hakem atamaları 4 aylık zaman dilimleri için gerçekleştirilir ve resmi web sitesinde yayınlanır. Uluslararası turnuvalar için hakem atamaları IDF kuralları göz önüne alınarak yapılır.

3. BÖLÜM Alt Kurullar Alt Kurulların Oluşumu
MADDE 18- Kurul, Eğitim ve Seminer (HESK), Bölge Sorumluları (BSK) ve Atamalar gibi Alt Kurullarının oluşturulması kararını alıp Başkanın onayı ile uygulamaya koyabilir. Kurulun önerisi ve Başkanın onayıyla oluşan alt kurullarda, bir Kurul Üyesinin koordinatörlüğünde en az 3 olmak üzere yeteri kadar tekli üye atanabilir. Alt Kurullar, ihtiyaç duyulduğu sürece görevine devam eder. Kurul, gerekli gördüğü hallerde, Başkanın onayı ile alt kurulların üyelerini değiştirme veya alt kurulu yeniden kurmaya yetkilidir.
Kararların Niteliği
MADDE 19- Alt Kurulların kararları tavsiye niteliğindedir. Kararlar Kurulun alacağı kararlara mesnet teşkil edebilir.

Görev Süresi ve Üyelikten Düşme
MADDE 20- Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Disiplin Kurulu tarafından 1 ay ve üzerinde hak mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer ve bu üyeler 5 yıl süreyle Federasyon Kurullarında görev alamazlar.

Görevler
MADDE 21- 1 - Eğitim ve Seminer Alt Kurulunun görevleri şunlardır;
a. DAF bünyesinde açılacak hakem yetiştirme ve geliştirme kurs ve seminerlerini standartlarını belirlemek, turnuvalarının bilgili ve donanımlı hakemler tarafından yönetilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi için çalışmak,
b. Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem, çizgi hakemi yetiştirmek, bunların bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla açılacak kurslar ve seminerlerde eğitmen olarak çalışmak,
c. Açılacak olan kurs ve seminerlerin programlanmasını yapmak ve uygulanacak derslerin içeriğini hazırlamak, kurs ve seminerlere katılacak hakemlerin seçimini yapmak,
d. Uluslararası kuralların dilimize çevrilmesi için çalışmalar yapmak, yeni uygulanacak kuralların tüm hakemlere iletilmesini ve bilgilendirilmelerini sağlamak,
e. Kurulun görevlendirmesi durumunda turnuvalarda gözlemci olarak çalışmak; Turnuva sonunda Kurula rapor vermek,
f. DAF’ ın yaptığı değişiklikleri takip ederek ulusal turnuvalarda uygulanması için Kurulu bilgilendirmek. 2 - Bölge Sorumluları Alt Kurulunun görevleri şunlardır;
a. Kendi bölgelerinde bölge turnuvaları, talep edilen okul müsabakaları ve benzeri bölgesel müsabakaların hakemlerini belirleyerek, atama sorumlusunun onayına sunmak.
b. Kendi bölgelerinde açılacak olan Kurs ve Seminerlerin koordinasyon ve gözlemciliğini yapmak.
3 - Ulusal ve Uluslararası Atamalar Sorumlusunun görevleri şunlardır;
a. DAF bünyesindeki bütün ulusal ve uluslararası turnuvaların hakem atamalarının yapılması
b. Bölge turnuvaları, talep edilen okul müsabakaları ve benzeri bölgesel müsabakalarının hakemlerinin atamalarının kontrolü ve onayı.
c. Hakem atamalarının Kurul Sekretaryasına iletilmesi.
d. DAF tarafından açılan okullara gidecek olan hakemlerin kimler olacağına ve sıralamalarına karar verilmesi ve onayı.
e. Hakem değişim programı dâhilinde yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelecek olan hakemlerin onayı.
f. Kurul onayı istenen, yurtdışı hakemlik başvurularının gönderilmeden önce onaylanıp, onaylanmayacağına karar verme ve onaylanan formların Kurul Sekretaryasına iletilmesi.

Kurul Sekretaryası
MADDE 22- Sekretarya hizmetleri 1 sorumlu üye tarafından yürütülür. Sekretaryanın görevleri şunlardır;
a. DAF bünyesindeki bütün ulusal ve uluslararası turnuvaların hakem atamalarının internet sitesinde ilanı.
b. DAF bünyesindeki bütün ulusal ve uluslararası turnuvaların hakem atama yazılarının kulüplere gönderilmesi. c. DAF’ a uluslararası turnuvaların hakemler atamalarının bildirilmesi (turnuva başlangıcından 60 gün önce).
d. Kurula ait bütün dosyalanma işlerinin yapılması.
e. IDF tarafından açılmış olan okulların ilgili Kurul sorumlusuna bildirilmesi ve başvuruların toplanması.
f. Kurul onayı istenen, yurtdışı hakemlik başvurularının Ulusal ve Uluslararası atama sorumlusunun onayından sonra gönderilmesi.
g. Kurul tarafından belirli periyotlarla istenen Göz testi formu ve Data Kartların dosyalanması..
h. Kurul tarafından belirlenmiş muhtelif görevlerin yapılması.

4. BÖLÜM

Genel Hükümler Hakemlerin Görevlendirilmesi
MADDE 23 - Yurt içinde yapılan tüm uluslararası turnuvalarda mümkün olduğu kadar Türk başhakem ve hakemleri görevlendirilir. Yeterli sayıda Türk başhakem ve hakem bulunamadığı takdirde yurt dışından başhakem ve hakem getirilebilir. Profesyonel uluslararası turnuvalarda yurtdışından başhakem temini ve ataması DAF Yönetim Kurulunun ilgili üyesinin bilgisi dahilinde Kurul tarafından gerçekleştirilir. Federasyon’un izni olmadan hiçbir kurum, Kuruluş ve kulüp, turnuvalar için yurt dışından başhakem ve hakem getiremez. İllerde; İl temsilcileri kanalı ile düzenlenen il ve bölge müsabakalarında, il temsilcilerinin önermesi ile Kurul hakem atamasını yapar. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda Kurul doğrudan hakem ataması yapar.

Müsabaka Yönetimi
MADDE 24- Federasyon tenis müsabakaları bir başhakem ve yeterli sayıda gözlemci hakemi tarafından Uluslararası Alpagu Kuralları ve Müsabaka Sevk ve İdare Kurallarına uygun biçimde yönetilir.

Lisans Verme Esasları
7 MADDE 25– Bütün kategorilerdeki hakemler lisanslarını almak ve her yıl lisanslarını vize ettirmek zorundadırlar. Lisans ve vize işlemlerini yaptırmayanlar hiçbir koşulda hakemlik yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Hakemlik Kategorileri


MADDE 26 – Hakemlik kategorileri şunlardır;
Aday Namzet  Hakemi
İl Hakemi
Bölge Hakemi
Ulusal Hakemlik
Gözlemci Hakem
Başhakemlik
Uluslararası Hakemler
• White Badge
• Bronze Badge
• Silver Badge
• Gold Badge

Hakem kurslarına katılacak adayların sahip olması gereken nitelikler

MADDE 27- Hakem kurslarına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Çizgi hakemliği, gözlemci hakemlik ve kule hakemliği kursları için, en az ilköğretim mezunu olmak, yıl olarak 15 yaşında olmak,
c) Hakemlik yapmasına engel sağlık sorunu ve fiziki bir engel bulunmamak,
d) Disiplin veya Ceza Kurullarından bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,
e) Altı ay veya daha fazla hapis cezası veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.

5. BÖLÜM

Diğer Hükümler Yürürlükten Kaldırma
MADDE 20- Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 21- Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Dünya Alpagu Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 22- Bu Talimat hükümlerini Dünya Alpagu Federasyonu Başkanı yürütür.

HAKEMLERİN TERFİ KRİTERLERİ

EK – A KATEGORİ
Aday namzet hakem 2 gün 1 turnuva 3 maç, İl Hakemi 5 gün 3 turnuva 5 maç Bölge hakemi 7 gün 10 turnuva 10 maç Ulusal hakem 10 gün 15 turnuva 20 maç  ve  Uluslararası Hakemler Uluslararası Hakem kademeleri DAF’ in belirlediği hususlar doğrultusunda belirlenir. IAF’ in düzenlediği kurslara gidecek olan hakemlerin başvuruları Kurulun teklifi ve Başkanın onayı ile IAF’ e gönderilir.
a. Üst kategoriye müracaat etmek için görevlendirilecek üst kategori hakemlerce yapılan değerlendirmelerde geçer not almak zorunludur.
b. 2 yıl üst üste asgari görevi yapmayan
1. Kademe hakemlerin hakemliği iptal edilir, diğer kademeler bir alt kademeye indirilir. 


ORGANİZASYON KURULU TALİMATI


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı, Federasyon faaliyetlerinde organizasyon açısından uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Talimat, resmi ve özel organizasyonlarda yapılması gereken işleri, doğacak anlaşmazlıkların çözümünü, organizasyon kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile Dünya Alpagu Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde4 - Bu Talimatta geçen; Federasyon: Dünya Alpagu Federasyonunu, Federasyon Başkanı: Dünya Alpagu Federasyonu Başkanını Yönetim Kurulu: Dünya Alpagu Federasyonu Yönetim Kurulunu  DAF Dünya Alpagu Federasyonunu, DAO Olimpics: Dünya Alpagu Olimpiyat Oyunlarını, Başkan: DAFOK Organizasyon Kurulu Başkanını Başkan Yardımcısı: DAFOKBY Organizasyon Kurulu Başkan yardımcısını Sekreter: DAFSFED Organizasyon Kurulu Sekreterini Kurul: DAFSFEDK Organizasyon Kurulunu ifade eder.
DAFOK Organizasyon Kurulu Talimatı
 İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Kurulu Organizasyon Kurulunun Kuruluşu
Madde 5- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulur. Dünya Alpagu Federasyonu Organizasyon Kurulu direk olarak Federasyon Başkanına bağlıdır. Organizasyon kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Kurul Başkanı Federasyon Başkanı tarafından atanır. Başkan Yardımcısı ve sekreteri kurul üyeleri aralarında seçimle belirlenip Federasyon Başkanının onayına sunulur. Federasyon Başkanının onaylaması halinde başkan yardımcısı ve sekreter görevine başlar.
Organizasyon Kurulunun Görev Süresi
Madde 6- Organizasyon kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi ile aynıdır. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile kurulun görev süresi kendiliğinden sona erer. Üyelerin görev süreleri aşağıdaki durumlarda sona erer.
a)Üyenin yazılı olarak istifa etmesi.
b)Federasyon Yönetim Kurulunun kararı
c)Federasyon Başkanının görevden ayrılması
d)Bu yönetmeliğin 7. maddesindeki şartlardan birini kaybetmesi. Organizasyon Kurulu Üyelerinde aranacak şartlar Organizasyon Kurulunun Toplantıları ve kararların alınışı
Madde 6- Organizasyon kurulu gerekli hallerde Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantıya Federasyon Başkanı başkanlık eder. Federasyon Başkanının olmadığı hallerde Başkanın belirlediği bir yönetim kurulu üyesi, bu da sağlanamazsa kurul başkanı toplantının başkanıdır. Toplantıda karar alınabilmesi için Kurul üyelerinin çoğunluğunun orada bulunması gerekir. Kararlar üye sayısının çoğunluğu ile alınır, eğer oylar eşit ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Organizasyon Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri
1. Organizasyon kurulunun yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alan konuların düzenli olarak yürütülmesi için işbirliği ve uygulama bütünlüğünü sağlamak.
2. Gerekli hallerde toplantılara Başkanlık etmek.
3. Organizasyon kurulu tarafından alınacak kararların Federasyonun ilgili birimlerince yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek,
4. Bu talimat çerçevesinde kurul üyelerine görev vermek
5. Federasyon Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek Organizasyon Kurulu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri DAFOK Organizasyon Kurulu Talimatı
1. Organizasyon kurulu başkanının olmadığı durumlarda, bu talimatın başkana verdiği görev ve sorumlulukları üstlenmek
2. Organizasyon kurulu başkanının verdiği görevleri yerine getirmek. Organizasyon Kurulu Sekreterinin Görev ve Yetkileri 1. Organizasyon kurulu sekreterya görevini sürdürmek, bu görev için gerekli alt yapıyı hazırlamak.
2. Kurul başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Organizasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 7- Organizasyon Kurulunu Görev ve Yetkileri şunlardır:
a) Tesis ve üniteleri faaliyetlere hazır hale getirmek.
b) İdari hususlarda gerekli hazırlıkları yapmak.
c) Basın ve yayın kuruluşları ile yakın ilişki kurarak, çalışmalar hakkında bilgi vermek ve basın hizmet ünitelerini hazır hale getirmek.
d) Görevli federasyon personelinin ve hakemlerin hizmet yerinde bulunmalarını sağlamak.
e) İdari ve teknik toplantı yerlerini hazırlamak.
f) Faaliyet için gerekli malzemeleri hazır hale getirmek.
g) Organizasyonun açılış ve kapanış programlarını hazırlamak, protokol hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesini sağlamak.
h) Sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
ı) Organizasyonun genel bir değerlendirmesini yaparak, varsa aksaklıkları tespit etmek.
j) Gerekli hallerde değerlendirme raporlarını hazırlamak ve yedi gün içinde Federasyona sunulmak üzere ilgili görevliye vermek..
k) Antrenör ve Hakem vize sınavlarında gerekli hazırlıkları yapmak ve antrenör ile hakemlere Organizasyon Komitesi işleyişi ve Dünya Alpagu Federasyonu Organizasyonları hakkında bilgi vermek.
n) Gerekli hallerde önceden faaliyet yapılacak illeri, sporcuların konaklayacağı otelleri ve müsabaka sahalarını denetleyerek federasyona rapor sunmak.
o) Milli takım kamplarında gerekli hazırlıkların yapılması.
p) Uluslararası müsabakaların hazırlanması ve bu müsabakalar ile ilgili Federasyon Başkanı tarafından verilen her türlü idari görevin yerine getirilmesi.
r) Yurt içinde yapılması olası uluslararası müsabakaların daha düzgün işlemesi için gerekli hallerde Organizasyon Kurulu ile görüşmek ve/veya yurtdışındaki uluslararası organizasyonları izleyerek buradaki uygulamaları ülkemize getirmek.
Organizasyon Kurulu Üyelerinin Görevlendirilmesi
Madde 9- Faaliyetin durumuna göre gerekli sayıda kurul üyesi Organizasyon Hakemi olarak Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve o faaliyette görevli hakem listesine eklemek üzere Hakem Kurulu Asbaşkanı veya Hakem Kurulu Genel Sekreterine bildirilir. Lüzumlu hallerde kurul başkanı Organizasyon kurulunda olmayan hakemlerden de o faaliyet için gerekli gördüklerini Organizasyon Hakemi olarak belirleyebilir. Ayrıca uluslararası faaliyetlerde bu Yönetmeliğin 6. maddesinde de belirtildiği üzere kurul başkanı hakem olmayan kişileri de Organizasyon görevlisi olarak görevlendirebilir. Boşalan Üyeliklere Atama DAFOK Organizasyon Kurulu Talimatı 
Madde10- Bir üyenin görev süresinin sona ermesi sonucu boşalan yere kurul başkanı tarafından bir aday gösterilebilir. Yönetim Kurulunun kabulü ve Federasyon Başkanın onayı ile olması durumunda bu kişi organizasyon kurul üyesi olarak atanır.
Yürürlülük
Madde 8 -Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
Madde 9- Bu Talimatın hükümlerini, Dünya Alpagu Federasyonu Başkanı yürütür. 

TUĞ VE MİNESKER TERFİ KURULU

      Bu kurul Eğitim Komitesine Tuğ teffisinde Federasyon Başkanı ve Federasyonun Alpagusuna karşıda Minesker terfisine bağlı olarak direk Federasyon Başkanı tarafından oluşturulur. Eğitim Komitesi ve Teknik komite ile koordineli çalışır. Üyeleri Eğitim komitesi ve Teknik Komite içerisinden Teklifle ve Alpagu nun onayı ile atanır. Bir Başkan ve 6 üyeden oluşur.. Bu kurul tamamen eğitim komitesinin iç yönergesinde belirtilen kurallara göre çalışır.

Facebook beğen
 
Reklam
 
ALPAGU MARTİAL ARTS- TÜRK SAVAŞ SANATI
 
Sistem Kurucusu :Coşkun DURMUŞ
Dünya Federasyonu: Ayhan ÖZKAN
Türkiye Tem. :Osman YÜCEL
Azerbaycan Tem. :Rehman HUSEYNOV
İran Tem. :Hassan ALİZADEH
Pakistan Tem. :Rashid MAHMOOD
Almanya Tem. :Volkan HACIHASANOĞLU
Karadağ-Montenegro :Samir KLİMENTA
Hun Boksu Tem. : Yılmaz BAYGÜL
Kobos Tem. : Selçuk UĞURLUEL
Turon Tem. : Fatih AŞAN
Alpagu Turon tem. : Cengiz AŞAN
Tepük Tem. : Ertuğrul KESTEL
Oba Boksu Tem. :Talat AYHAN
Terekeme Tem. : Savaş KARADAĞ
DÜNYA ALPAGU FEDERASYONU
 
TÜRK MİLLETİ SAVAŞÇI OLDUĞU KADAR BARIŞÇI BİR MİLLETTİR. ATATÜRK BUNU YURTTA SULH CİHANDA SULH VECİBESİ İLE DE KANITLAMIŞTIR. ALPAGU MÜCADELE SANATIDA BUNU DESTEKLER BİÇİMDE ZOR DURUMDA İKEN SALDIRGAN DİĞER DURUMLARDA SAKİN OLMASINI BİLEN BİR SAVAŞ SANATIDIR.
ALPAGU SİZİN ÖZ MALINIZ
 
TÜRK SAVAŞ SANATI ALPAGU
01- HUN BOKSU
02- TURON
03- KOBOS
04- ABA GÜREŞİ
05- TEREKEME DÖVÜŞÜ
06- KURAŞ
07- GÜREŞ - KÖREŞ
08- KUŞAK GÜREŞİ
09- YATAĞAN(Türk Kılıcı)
10- KEMANKEŞLİK (Ok ve Yay )
11- TEPÜK
12- ATLI GÜREŞ
13- ATLI OKÇULUK
14- OBA BOKSU
15-OĞUZ KÖREŞİ
16-SIR SAVAŞ SANATI
SPORLARININ BİRLEŞTİĞİ MERKEZDİR.
ALT BRANŞLAR
 
TÜRK KILIC SANATI
TUĞ ( UCU AT KUYRUĞUNDAN PÜSKÜLLÜ MIZRAK)
BOO (1.20 CM UZUNLUĞUNDA FIRINLANMIŞ SOPA)
YAY (KEMANKEŞLİK)
 
toplam 112316 ziyaretçi (245400 klik) kişi ziyaret etti
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
WORLD ALPAGU FEDERATION TURKIS MARTIAL ARTS